புதன், 25 ஜூன், 2008

குமுறல்

செருப்பு
ஆண்டநாள்
அது
என்கிறாய்....
சொல்
செருப்பைச்
செய்தவன்
ஆளும் நாள்
எது?

-காசி ஆனந்தன்