வெள்ளி, 3 அக்டோபர், 2008

மனிதன்

"பலவிதக் கருத்துகளையும், நிகழ்ச்சிகளையும்பற்றிச் சிந்தித்து இது நல்லது, இது தீயது என்று உணரக்கூடிய சக்தி பெற்று, நல்லனவற்றைக் கடைபிடிக்கக் கூடியவன் எவனோ அவனைத்தான் மனிதன் என்று கூற முடியும்."

                                                                            -தந்தைபெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்