வியாழன், 18 டிசம்பர், 2008

திராவிடன்

திராவிடன் என்றால் என்ன மொழி என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். என்ன வார்த்தையாகத்தான் இருக்கட்டுமே. இந்தக் கருத்து இருக்க வேண்டும். இழிவுள்ள சகல மக்களும் ஒன்று சேர அவ்வார்த்தையில் இடம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் ஆசை. நாம் எல்லோரும் காப்பி சாப்பிடுகிறோம். அது என்ன  மொழி என்று நாம் சிந்திக்கிறோமா? வாய்க்குள்ளே செலுத்தும் காப்பி என்ன மொழி எனறு நீ சிந்திப்பதாகக் காணோம். திராவிடன் என்ற சொல்லைக் கேட்கத்தானா உன் காது கூசுகிறது.

                                                                                                                             -- தந்தை பெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்