ஞாயிறு, 6 ஜூலை, 2008

மதம்

ஏழைகளின் கோபத்திலிருந்து
பணக்காரர்களை காப்பாற்றும்
எளிய தந்திரத்தின் பெயர்தான்
மதம்.
-ஆஸ்கார் ஒயில்ட்

வலைப்பதிவு காப்பகம்